Protocol tywydd garw

Gan y bydd tywydd y gaeaf yma cyn bo hir, hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i atgoffa’r teithwyr.

Beth ddylech chi ei wneud os bydd tywydd gwael:

¨ Edrychwch ar ein negeseuon ar Facebook neu Twitter am wybodaeth ynghylch sut yr effeithir ar fysiau. Fel arall, cysylltwch â’r ganolfan alwadau drwy ffonio 01239 801 601.

¨ Cofiwch y gall y sefyllfa o ran y tywydd newid yn ystod y dydd – gall y tywydd wella neu waethygu, a gall hynny effeithio ar y gwasanaeth bysiau.

¨ Sicrhewch fod gan y ganolfan alwadau eich rhif ffôn cartref a’ch rhif ffôn symudol diweddaraf i’n galluogi i gysylltu â chi ynghylch eich taith.

¨ Gwisgwch yn gynnes oherwydd gall fod oedi o ran ein gwasanaethau ar y ffordd. Bydd ein gyrwyr yn gwneud eu gorau glas, ond diogelwch ein staff, ein cwsmeriaid a defnyddwyr eraill y ffyrdd yw ein prif flaenoriaeth bob amser.

Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cyn lleied o darfu â phosibl.

Bydd tîm y prosiect yn monitro rhagolygon y tywydd yn fanwl.

Yn ôl

TrawsCymruT1C
05/04/2018TrawsCymruT1C

O 16 Ebrill 2018, mae Llywodraeth Cymru yn gwneud newidiadau i ...

RT Mae'n edrych yn debyg y bydd y tywydd yn dwym ac yn heulog am y diwrnodau nesaf. Beth am ymweld â'r llu o safleoed… https://t.co/gqE4zNIIXR 6 diwrnod ago

RT Looks like the weather's going to be warm and sunny for the next few days. Why not visit the many wonderful tourism… https://t.co/02BGERmoUb 6 diwrnod ago