.
.
.
.

Datganiad Preifatrwydd

 


Gwasanaeth Bwcabus

Mae Bwcabus yn wasanaeth a ddarperir ar y cyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Traveline Cymru a Phrifysgol De Cymru. Mae'r gwasanaeth yn cael ei arwain a'i ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion ac mae'r contract yn cael ei weithredu gan y Brodyr Richards a Lewis Coaches.

Sut y defnyddir gwybodaeth bersonol?

Mae'r wybodaeth a ddarperir gan ddefnyddwyr naill ai drwy gardiau cofrestru, arolygon, y wefan neu'r ganolfan alwadau yn cael ei chadw a'i defnyddio at ddibenion darparu'r gwasanaeth Bwcabus yn unig. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn rhannu'r wybodaeth hon â'r sefydliadau a restrir uchod at ddibenion cynorthwyo i ddarparu gwasanaethau.

Caiff adroddiadau ystadegol eu cynhyrchu yn rheolaidd gan ddefnyddio gwybodaeth am siwrneiau teithwyr a data cyffredinol er mwyn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i gorff cyllido'r prosiect, sef Llywodraeth Cymru, ond ni chaiff unrhyw wybodaeth bersonol ynghylch unrhyw deithiwr ei hanfon ymlaen at y sefydliad hwnnw.

Ymwelwyr â'n gwefan

Nid yw Prosiect Bwcabus yn cipio/cadw unrhyw wybodaeth bersonol ynghylch unigolion sy'n ymweld â'n gwefan, oni bai mewn achos lle maent yn dewis rhoi eu manylion personol drwy'r ffurflen ar-lein i gofrestru ar gyfer gwasanaeth Bwcabus.

Pan fydd unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein yn cael ei llenwi, dim ond i ddarparu'r gwasanaethau y gwnaed cais amdanynt y bydd y wybodaeth bersonol a roddir yn cael ei defnyddio.

Nid yw'r datganiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefannau nad ydynt yn cael eu darparu gan Brosiect Bwcabus

Gwefannau Trydydd-Parti/Cysylltiedig:

Mae'n bosibl y bydd dolenni cyswllt yn cael eu darparu ar gyfer gwefannau sy'n cael eu cynnal gan eraill (Gwefannau Trydydd-Parti). Nid yw cynnwys y gwefannau hyn wedi cael ei adolygu yn gyfangwbl ac nid yw Prosiect Bwcabus yn gyfrifol am y cynnwys neu unrhyw gynnyrch/gwasanaethau a gynigir ar wefannau trydydd-parti o'r fath.

Cysylltu â Chanolfan Alwadau Bwcabus

Mae'n bosibl y bydd galwadau ffôn i Ganolfan Alwadau Bwcabus yn cael eu recordio at ddibenion hyfforddi a monitro.

Teithio ar Gerbydau Bwcabus

Mae Systemau Teledu Cylch Cyfyng wedi cael eu gosod ym mhob un o'n cerbydau sy'n monitro ac yn recordio er mwyn sicrhau diogelwch y teithwyr a'r gyrwyr.

Newidiadau i'r datganiad preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein datganiad preifatrwydd yn gyson a byddwn yn nodi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon.

21/09/2017Cymorthfeydd Bysiau Lleol

Dewch draw i ddysgu mwy ac i ddweud eich dweud. I roi cyfle i ...

RT Bydd Ffair Nadolig Llandysul ar 1af o Ragfyr. Llandysul Christmas Fair will be 1st December. https://t.co/Ri2sozIRAM 2 ddiwrnod ago

Don't forget - Bwcabus invites you to the Bus Surgeries being held in #Lampeter and #Aberaeron https://t.co/kFWdm0fdeA 2 ddiwrnod ago