.
.

Cwestiynau a Ofynnir

Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych

Cliciwch fan hyn i weld y fersiwn PDF

BETH YW’R BWCABUS?

Mae Bwcabus yn wasanaeth bws lleol cwbl hwylus sydd wedi’i deilwra yn bwrpasol i anghenion y teithwyr gan ei fod yn ymateb i geisiadau ymlaen llaw am deithiau penodol.

 

A FYDD BWCABUS YN FY NGHASGLU I O'M CARTREF?

Gwasanaeth bws yw Bwcabus ac mae'n casglu teithwyr o'u harhosfan bysiau agosaf.

Mae'r canlynol yn eithriadau i'r rheol hon:

•               Gall teithwyr sydd ag anawsterau symud gael eu casglu a'u gollwng yn neu'n agos at eu cartref, cyhyd ag y bo'n ddiogel ac yn ymarferol gwneud hynny. Rhaid i deithwyr sicrhau eu bod yn hysbysu staff y ganolfan alwadau ynghylch unrhyw anhawster symud wrth gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

•               Gall teithwyr sy'n byw mewn ardaloedd gwledig ac ynysig heb unrhyw arosfannau bysiau penodol gael eu casglu a'u gollwng yn/neu'n agos at eu cartref ar yr amod bod hwn ar y ffordd fawr. Nid yw cerbydau Bwcabus yn gallu teithio ar ffyrdd preifat.

 

I BLE Y CAF DEITHIO GAN DDEFNYDDIO BWCABUS?

Gallwch ddefnyddio Bwcabus i deithio i unrhyw le yn yr ardal lle mae'r gwasanaeth yn gweithredu, a ddangosir ar y map neu i'r canolbwynt agosaf os ydych am gysylltu â'r prif wasanaethau bysiau.

 

ARDAL BWCABUS CEREDIGION A GAERFYRDDIN

ARDAL NEWYDD BWCABUS - SIR PENFRO

Cliciwch yma i gynllunio eich taith.

A OES YN RHAID IMI GOFRESTRU ER MWYN DEFNYDDIO BWCABUS?

Oes, mae'n rhaid i deithwyr gofrestru cyn defnyddio gwasanaeth Bwcabus.

•               Gallwch gofrestru'n rhad ac am ddim. Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hwylus drwy ffonio ein alwadau 01239 801 601 neu - cliciwch yma i gael y manylion cyswllt, neu gallwch gwblhau'r Ffurflen Gofrestru ar-lein.

•               Gofynnir ichi ddarparu rhai manylion sylfaenol a fydd ond yn cael eu defnyddio i ddarparu'r gwasanaeth. Gweler y Hysbysiad Preifatrwydd sydd ar gael ar ein gwefan i gael rhagor o fanylion.

 

ARCHEBU BWCABUS

SUT GALLAF ARCHEBU TAITH?

 • •               Cysylltwch â'n canolfan alwadau ddwyieithog drwy ffonio 01239 801 601.

  •               Rhowch eich côd post a manylion y daith y dymunwch ei gwneud i un o staff y ganolfan alwadau, a bydd ef/hi yn rhoi manylion ichi am y man casglu, y man trosglwyddo i wasanaeth arall (os yw'n berthnasol) a'r amserau cyrraedd.

  •               Weithiau ni fydd staff y ganolfan alwadau'n gallu archebu'r daith yn syth ac mae'n bosibl y bydd angen iddynt ffonio'n ôl i roi manylion y daith ichi.

  •               Mae'r ganolfan alwadau ar agor rhwng 7am ac 7pm, 7 niwrnod yr wythnos.

  •               Mae'n rhaid trefnu teithiau bore erbyn 7pm ar y diwrnod blaenorol a theithiau prynhawn erbyn 11.30am ar ddiwrnod y daith. 

  •               Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael a byddant yn cael eu trefnu ar sail y cyntaf i'r felin felly weithiau, byddwch chi'n cael cynnig amser arall ar gyfer teithio.

  •               Cofiwch archebu eich taith adref pan fyddwch yn galw!

  •               Ar ôl ichi archebu eich taith, y cyfan y mae angen ichi ei wneud yw aros i'r bws gyrraedd!

OES MODD IMI DEITHIO AR BWCABUS HEB ARCHEBU YMLAEN LLAW?

Ac eithrio'r teithiau llwybrau sefydlog, mae'n rhaid i bob teithiwr archebu lle er mwyn teithio ar wasanaeth Bwcabus. 

Ac eithrio llwybrau sefydlog, mae teithwyr dim ond yn cael teithio ar Bwcabus heb archebu ymlaen llaw os yw teithiwr arall wedi archebu'r UNION daith. Ni fydd y bws yn gallu gwyro o'r daith a gynlluniwyd na sefyll mewn UNRHYW arosfannau ychwanegol. Ar ôl i deithiwr archebu taith, caiff ei ystyried yn llwybr cofrestredig gan y Comisiynydd Traffig.

Er enghraifft os yw teithiwr wedi archebu taith o Maenclochog i Crymych ac y byddai teithiwr arall yn hoffi gwneud yr un daith, mae'n bosibl y gall y teithiwr deithio heb archebu ymlaen llaw. Fodd bynnag os hoffai'r teithiwr gael ei ollwng ym Llangolman neu Clunderwen, nid yw hyn yn bosibl oherwydd mae'n golygu creu arhosfan ychwanegol a mynd oddi ar y llwybr.

Sylwch: Ni all teithwyr deithio ar deithiau anawdurdodedig (teithiau heb archebu ymlaen llaw/llwybrau sefydlog). Er enghraifft os yw bws yn cwblhau taith yn Llanbedr Pont Steffan a bod y daith nesaf yn dechrau yng Nghribyn, ni all teithwyr deithio ar deithiau anawdurdodedig heb archebu ymlaen llaw.  Yn yr achos hwn, caiff y daith yn ôl i Gribyn ar gyfer codi pobl eraill ei ystyried yn daith 'leoli/heb fod ar gael.'

Er ein bod yn deall efallai bod hyn yn rhwystredig i'r teithwyr, mae'n rhaid inni lynu wrth y rheoliadau a bennir ar ein cyfer gan y Comisiynydd Traffig. Gallai methu â chydymffurfio olygu y bydd yn rhaid i'r gweithredwyr bws fynd gerbron y comisiynydd traffig er mwyn esbonio eu camau gweithredu a allai olygu dirwy ariannol ac/neu'r posibilrwydd y bydd y gwasanaeth yn dod i ben. Yn ogystal, byddai'r fath drefniadau yn torri Cyfraith Cerbydau Hacnai.

 

A ALLAF GANSLO TAITH A ARCHEBWYD? 

 • •               Ar ôl ichi archebu taith, os canfyddwch nad oes mo'i hangen arnoch bellach am unrhyw reswm, cysylltwch â chanolfan alwadau Bwcabus i ganslo'r daith a archebwyd.

  •               Gofynnwn yn garedig i deithwyr roi digon o rybudd bob tro y maent yn canslo taith. – byddai isafswm o 90 munud yn ddelfrydol.

  •               Mae methu â chanslo taith ymlaen llaw yn gallu golygu bod y bws yn gwneud taith ddiangen ac yn atal pobl eraill rhag archebu taith gan fod amser y bws wedi cael ei neilltuo.

  •               NI CHANIATEIR i deithwyr ganslo teithiau drwy siarad â'r gyrwyr bws.

  •               Bydd teithwyr sy'n parhau i gamddefnyddio'r gwasanaeth yn cael llythyrau a allai arwain at eu gwahardd rhag defnyddio'r gwasanaeth. Mae’r rheol ganlynol yn berthnasol (y diffiniad o ganslo hwyr yw llai na 90 munud cyn bod y daith i ddigwydd)

  •               Bydd canslo’n hwyr fwy na 3 gwaith mewn unrhyw gyfnod o fis yn golygu bod llythyr rhybudd yn cael ei anfon

  •               Bydd 3 llythyr rhybudd o fewn 12 mis yn arwain at waharddiad rhag defnyddio’r gwasanaeth am gyfnod o fis

  • Rhaid i’r Grŵp Gweithredu drafod pob gwaharddiad parhaol mewn Cyfarfodydd Grŵp Gweithredu fesul achos.

   

BETH OS YDW I'N METHU Â DOD AR UN O'R TEITHIAU ROEDDWN I WEDI'I HARCHEBU?

 • •               Rydym yn deall ei bod yn bosibl o bryd i'w gilydd na fydd angen taith y mae teithiwr wedi'i harchebu mwyach.

  •               Gofynnwn yn garedig yn y sefyllfa hon fod y teithiwr yn cysylltu â'r ganolfan alwadau ar unwaith drwy ffonio 01239 801 601 i ganslo'r daith.

  Cofiwch ein bod yn cadw'r hawl i wahardd cwsmeriaid rhag defnyddio'r gwasanaeth os ydynt yn methu'n barhaus â dod ar deithiau y maent wedi eu harchebu. Mae’r rheol ganlynol yn berthnasol:

  •               Bydd colli mwy na 3 taith mewn unrhyw gyfnod o fis yn arwain at anfon llythyr rhybudd

  •               Bydd derbyn 3 llythyr rhybudd o fewn 12 mis yn arwain at waharddiad rhag defnyddio’r gwasanaeth am gyfnod o fis

  •               Rhaid i’r Grŵp Gweithredu drafod pob gwaharddiad parhaol mewn Cyfarfodydd Grŵp Gweithredu fesul achos.

BETH SY'N DIGWYDD OS BYDDAF YN HWYR AR GYFER FY NHAITH YN ÔL?

Gwasanaeth bws yw Bwcabus, nid gwasanaeth tacsi, felly os collwch y bws efallai na fydd yn bosibl trefnu taith arall ar yr un diwrnod.

Gallwch ffonio'r ganolfan alwadau 01239 801 601 er mwyn darganfod a yw Bwcabus yn trefnu taith arall yn ôl yn hwyrach ar yr un diwrnod y gallwch ei defnyddio.

Nodwch na fydd Bwcabus yn medru gwneud unrhyw newidiadau i'r mannau casglu a gollwng ar gyfer y daith sydd wedi ei harchebu'n hwyrach.

 

BETH OS BYDD OEDI YN ACHOS Y PRIF WASANAETH, FYDD BWCABUS YN AROS AMDANAF FI?

 • •               Bydd Bwcabus yn aros hyd at 10 munud ar gyfer gwasanaethau cyswllt, os bydd modd gwneud hynny, ac os ydych wedi bwcio cysylltiad. Fodd bynnag, weithiau ni fydd hynny’n bosibl os yw’r bws yn brysur.

  •               Byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod teithwyr yn dychwelyd yn ddiogel, ac nad ydynt yn cael eu gadael heb gysylltiad. Gofynnwn yn garedig i deithwyr sicrhau bod gan y ganolfan alwadau eich rhifau ffôn cartref a symudol diweddaraf er mwyn sicrhau bod modd i ni gysylltu â chi os cawn wybod am unrhyw drafferthion gyda’r gwasanaeth.

PA MOR FUAN Y GALLAF ARCHEBU TAITH? 

Gallwch archebu taith hyd at mis ymlaen llaw.  

Mae pob taith yn ddibynnol ar y gwasanaeth sydd ar gael, a bydd teithiau'n cael eu trefnu ar sail y cyntaf i'r felin. Argymhellwn eich bod yn rhoi cymaint o rybudd ag y bo modd er mwyn osgoi cael eich siomi.

 

A ALLAF ARCHEBU TEITHIAU RHEOLAIDD? 

Ni chyfyngir ar nifer y teithiau y gallwch eu harchebu, er enghraifft, pe baech am ddefnyddio'r bws yn gyson i deithio i'r gwaith, gallech archebu taith ar Bwcabus bob dydd am yr wythnos sydd i ddod neu am gyfnod hwy os dymunwch.

 

A OES ANGEN IMI ARCHEBU FY NHAITH ADREF YMLAEN LLAW?

Ac eithrio'r teithiau bws penodedig, mae'n rhaid i BOB taith Bwcabus gael ei harchebu ymlaen llaw. Gallwch archebu eich taith adref yr un pryd ag y byddwch yn archebu eich taith allan.

 

BETH SY'N DIGWYDD OS NA ALLAF ARCHEBU TAITH AR GYFER YR AMSER A OFYNNAIS AMDANO?

Gwneir pob ymdrech i ddarparu amserau o'u dewis i deithwyr. Wrth i wasanaeth Bwcabus brysuro, mae'n mynd yn fwy heriol darparu'r amserau o'u dewis i deithwyr. Yn yr achos hwn, bydd tîm Bwcabus yn cynnig amser arall sy'n cydymffurfio ag archebion presennol.

 

A GAF ARCHEBU AR RAN CYFAILL NEU AELODAU O'M TEULU?

Cewch, mae modd archebu ar ran aelodau eraill Bwcabus, cyhyd ag y bônt wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth, a'ch bod yn gallu rhoi eu henw, llinell 1af eu cyfeiriad a'u côd post.

 

A GAF I GADARNHAU ARCHEB AR RAN CYFAILL NEU AELODAU O'M TEULU?

Ni allwn roi gwybodaeth am siwrneiau teithwyr i drydydd parti,  a hynny er mwyn amddiffyn preifatrwydd ein teithwyr yn unol â'r gyfraith*. Os oes gennych ymholiad ynghylch taith a archebwyd ar ran rhywun arall, rhowch fanylion cyswllt y teithiwr i staff y ganolfan alwadau a byddant yn ffonio'r teithiwr yn ôl yn uniongyrchol i gadarnhau manylion y daith.

*Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018

 

A ALL GYRRWR Y BWS GYMRYD ARCHEB GENNYF NEU NEWID FY ARCHEB?

Ni all gyrwyr Bwcabus dderbyn, newid neu ganslo archebion.

RHAID i bob archeb gael ei gwneud drwy ganolfan alwadau Bwcabus. Ffoniwch 01239 801 601

 

FAINT FYDD COST CYSYLLTU Â CHANOLFAN ALWADAU BWCABUS?

Codir tâl am alwadau i'r rhif hwn yn ôl eich cyfradd leol/genedlaethol gan eich darparwr telathrebu. Os oes gennych funudau yn eich pecyn misol ar gyfer galwadau yn y DU byddai'r rhain fel arfer yn cael eu cynnwys fel rhan o'ch tanysgrifiad. Fodd bynnag dylech gysylltu â'ch darparwyr telathrebu i gael eglurhad.

 

CYSYLLTIADAU BWCABUS

SUT MAE BWCABUS A'R PRIF WASANAETHAU BYSIAU'N CYSYLLTU Â'I GILYDD?

 • •               Bydd Bwcabus yn cysylltu â'r prif wasanaethau bysiau yn y canolbwyntiau lleol ar hyd y prif lwybrau teithio.

  •               Wrth archebu lle, dylai teithwyr sicrhau eu bod yn hysbysu'r ganolfan alwadau ynghylch lleoliad pen eu taith a pha siwrnai'n ôl sydd orau ganddynt.

  •               Bydd y ganolfan alwadau yn defnyddio'r wybodaeth hon er mwyn ceisio dod o hyd i'r llwybr cyflymaf a mwyaf addas, sydd â mannau cyswllt ar gyfer cysylltu â gwasanaethau eraill. Hefyd defnyddir y wybodaeth hon i gyfrifo prisiau'r tocynnau.

A FYDD BWCABUS YNO'N AROS AMDANAF?

Os oes modd bydd Bwcabus yn aros i'r bws cysylltu gyrraedd. Fodd bynnag, ni fydd hyn yn bosibl weithiau os yw'r bws yn brysur.

 

BETH YW CANOLBWYNT?

Man trosglwyddo rhwng un o'r prif wasanaethau bysiau a Bwcabus yw canolbwynt. Bydd Bwcabus yn cludo teithwyr i'r canolbwyntiau hyn er mwyn iddynt allu dal un o'r prif wasanaethau bysiau. Mae amryw o brif ganolbwyntiau ar hyd llwybrau'r prif wasanaethau bysiau. Yn eu plith, mae:

Gwasanaeth T1 TrawsCymru: Caerfyrddin – Aberystwyth

•Pencader •Llanybydder •Llanbedr Pont Steffan •Felin-fach •Ciliau Aeron •Aberaeron •Llanrhystud

Gwasanaeth T1C TrawsCymru: Aberystwyth - Caerdydd

•Llandysul •Synod Inn

Gwasanaeth Bws T5 TrawsCymru: Hwylffordd –  Aberteifi – Aberystwyth

•Treffgarne •Cas-blaidd •Treletert •Heol Mathri •Trecwn

•Tan-y-groes •Brynhoffnant •Synod Inn •Aberaeron •Llanrhystud

Gwasanaeth Bws 313: Cas-Wis – Hwylffordd

• Clarbeston Road

Gwasanaeth Bws 413: Abergwaun-Tyddewi

• Casmorys

Gwasanaeth Bws 430:Aberteifi – Arberth

•Crymych •Efailwen •Clunderwen

Gwasanaeth Bws 460: Aberteifi – Caerfyrddin

•Cenarth •Castellnewydd Emlyn •Dre-fach Felindre •Henllan •Saron

Gwasanaeth Bws 585: Llanbedr Pont Steffan – Aberystwyth

•Llanbedr Pont Steffan •Tregaron

Gwasanaeth Bws 588: Llanbedr Pont Steffan – Aberystwyth

•Llanbedr Pont Steffan •Tregaron

Os ydych am gysylltu â gwasanaeth bws arall sy'n gweithredu yn ardal Bwcabus rhowch fanylion y gwasanaeth hwnnw i staff y ganolfan alwadau a byddant yn hapus i drefnu taith a fydd yn cysylltu ag ef.

 

A OES MODD IMI ARCHEBU CLUDIANT RHWNG DAU GANOLBWYNT?

Nac oes, darperir y gwasanaeth hwn gan y prif wasanaethau bysiau.

 

A FYDD YN RHAID IMI NEWID BWS YN AML?

Mae hyn yn dibynnu ar gyrchfan y teithiwr. Gwneir pob ymdrech i ofalu bod cyn lleied o newid â phosibl yn digwydd

PRISIAU BWCABUS

FAINT FYDD TAITH YN EI CHOSTIO?

 • •               Gellir prynu tocynnau taith unffordd, taith ddwyffordd neu aml-daith gan y gyrrwr  ynghyd â Thocynnau Crwydro Gorllewin Cymru (tocyn dydd a thocyn wythnos).

  •               Pennir y prisiau yn ôl hyd y daith ond byddant yn cyfateb i brisiau teithiau bws lleol cyfredol.

  •               Dywedwch wrth staff y ganolfan alwadau o ble i ble yr ydych am deithio, gan y bydd pris y tocyn yn cael ei gyfrifo ar sail hynny.

  •               Efallai y bydd teithwyr sy'n peidio â rhoi gwybod i staff y ganolfan alwadau am gysylltiadau yn talu mwy am eu teithiau.

  •               Mae Bwcabus yn gwerthu/derbyn tocynnau cyfnewidiadwy i’r rheiny sy’n mynd ar deithiau cysylltu.

A GAIFF FY MHLENTYN DEITHIO'N RHAD AC AM DDIM?

 • •               Caiff un plentyn dan 5 oed nad oes angen sedd arno deithio'n rhad ac am ddim cyhyd ag y bo yng ngofal teithiwr sydd wedi talu am docyn, oni bai fod y plentyn yn teithio i'r ysgol neu oddi yno, pryd y codir tâl am gludo'r plentyn hwnnw.

  •               Fodd bynnag, gellir cludo plant fel rhan o gontract ysgol a benderfynwyd ymlaen llaw yn rhad ac am ddim

A GAF DDEFNYDDIO FY NGHERDYN TEITHIO RHATACH?

 •          Cewch, yng Nghymru caiff pobl sydd â Cherdyn Teithio Rhatach deithio'n rhad ac am ddim ar bob gwasanaeth Bwcabus.

  •          Mae'n rhaid ichi fod yn byw yng Nghymru i fod yn gymwys i gael y cerdyn teithio rhatach.

  •          Mae'n rhaid ichi ddod â'ch cerdyn teithio rhatach efo chi pan fyddwch yn teithio a'i gyflwyno i'r gyrrwr bws pan fyddwch yn esgyn i'r bws.

GWYBODAETH GYFFREDINOL

A YW'R BWCABUS YN GERBYD Y GELLIR ESGYN IDDO'N HAWDD?

•               Mae i'r bysiau fynedfeydd isel, llydan, di-ris, sy'n eu gwneud yn hygyrch i bobl â chadeiriau gwthio, defnyddwyr cadeiriau olwyn, a phobl sydd â phroblemau symud.

•               Er bod y cerbydau'n cydymffurfio'n llawn â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, mae cyfyngiad o ran rhai cadeiriau olwyn a dim ond un cadair olwyn gall y bws gario ar unrhyw adeg. Cysylltwch â'r ganolfan alwadau i gael rhagor o fanylion.

 

SUT Y GALLAF GANMOL NEU WNEUD CWYN AM WASANAETH BWCABUS?

Os hoffech ganmol neu rhoi cwyn am wasanaeth Bwcabus, ffoniwch y ganolfan alwadau 01239 801 601. Neu anfonwch e-bost atom, feedback@bwcabus.info

 

A GAIFF ANIFEILIAID ANWES DEITHIO AR Y GWASANAETH HWN?

Caniateir i gŵn ac anifeiliaid anwes bach deithio ar gerbydau Bwcabus yn amodol ar y canlynol:

1.             Bod yr anifail anwes yn cael ei gadw mewn cawell cludo bob amser, a

2.             Bod yr anifail anwes yn ymddwyn yn dda.

Mae hyn er diogelwch y teithwyr ac er glanweithdra. Croesawir cŵn tywys ar y cerbydau.

Gofalwch eich bod yn rhoi gwybod i'r ganolfan alwadau amdano wrth archebu eich taith.

 

A ALL Y GYRWYR BWS GYNORTHWYO TEITHWYR DRWY GARIO EU BAGIAU SIOPA?

NI ALL y gyrwyr gynorthwyo teithwyr drwy gario eu bagiau siopa i'r cerbyd ac ohono.

 

A ALL Y GYRWYR BWS WRTHOD MYNEDIAD I DEITHWYR?

Mae hawl gan y gyrwyr wrthod cario unrhyw deithwyr sydd yn eu tyb nhw DDIM mewn cyflwr i deithio. Mae iechyd a diogelwch pob teithiwr yn bwysig iawn ynghyd â lles aelodau'r cyhoedd a'n gyrwyr. 

Mae'n bwysig bod eich teithiau Bwcabus yn bleserus ac yn ddymunol. Gofynnwn yn garedig i deithwyr ddilyn yr isod, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael taith hapus a chadarnhaol.

•               * Cofiwch am deithwyr eraill a chadwch lefelau sŵn yn isel - ffonau symudol a dyfeisiau cerddoriaeth.

•               * Peidiwch â rhoi eich traed ar y seddi - mae'n rhaid i bobl eraill eistedd arnynt.

•               * Ni chaniateir unrhyw sylweddau y bernir eu bod yn beryglus neu'n fflamadwy neu a allai wneud difrod i unrhyw un o'n bysiau megis petrol, paent neu fatris ceir.

•               * Ni chewch ysmygu ar unrhyw un o'n cerbydau (gan gynnwys e-sigarennau). 

ER GWYBODAETH – ni fydd Bwcabus yn goddef unrhyw ymddygiad annerbyniol gan deithwyr tuag at yrwyr bysiau, asiantau canolfannau galwadau, y tîm Bwcabus nac unrhyw deithwyr eraill. Bydd unrhyw achosion eraill yn destun ymchwiliad.

 

 

Bydis Bws
14/06/2018Bydis Bws

Rydym wedi ymuno â Bydis Bws Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth ...

Atgoffwn fod angen danfon eich holiadur mewn erbyn Dydd Gwener 20fed er mwyn cael cyfle o ennill £200 Reminder to… https://t.co/5Tuf9vtwCY 4 diwrnod ago

RT **SERVICE UPDATE** The 11.40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently operating 30 mins late due to roadworks at L… https://t.co/WIURMiFvUi 4 diwrnod ago